20.12. hamburg             24.12. leipzig             27.12. dresden         ok !